Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân là 2 năm

(Thanh tra)- Là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND).

Chương III về tổ chức và hoạt động của Ban TTND ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) quy định: Tổ chức Ban TTND ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN được thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Thanh tra; Ban TTND có Trưởng ban và các thành viên. Ban TTND có từ 5 thành viên trở lên được bầu 1 Phó trưởng ban; Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban TTND. Phó trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác của Ban TTND thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm kỳ của Ban TTND ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN là 2 năm. Ban TTND ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hoặc hội nghị đại biểu CBCCVC bầu ra. Ban TTND ở DNNN do hội nghị người lao động bầu ra.

Ban TTND được thành lập ở cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN có tổ chức công đoàn cơ sở.

Ban TTND ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN có 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9 thành viên. Căn cứ vào số lượng CBCCVC, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở dự kiến số lượng thành viên Ban TTND và do hội nghị CBCCVC hoặc hội nghị đại biểu CBCCVC hoặc hội nghị người lao động quyết định.

Trường hợp cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN có tính đặc thù hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh phân tán thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định số lượng thành viên Ban TTND phù hợp, bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng thành viên Ban TTND ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giới thiệu danh sách những người ứng cử, danh sách người được đề cử do cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động giới thiệu để tổ chức bầu Ban TTND.

Hội nghị CBCCVC hoặc hội nghị đại biểu CBCCVC hoặc hội nghị người lao động bầu thành viên Ban TTND phải đảm bảo có mặt trên 50% số đại biểu được triệu tập; việc bầu thành viên Ban TTND được hội nghị tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Người được trúng cử làm thành viên Ban TTND phải có trên 50% số đại biểu tham dự Hội nghị tín nhiệm và được lựa chọn theo thứ tự số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp.

Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban TTND, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban TTND để bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban; ra quyết định công nhận Ban TTND và thông báo cho CBCCVC và người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN biết.

Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban TTND không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị hội nghị CBCCVC hoặc hội nghị đại biểu CBCCVC hoặc hội nghị người lao động gần nhất quyết định việc bãi nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế.

Trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban TTND có đơn xin thôi tham gia Ban TTND hoặc thành viên Ban TTND được bổ nhiệm vào chức danh quản lý quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tạm thời cho thôi nhiệm vụ và báo cáo hội nghị CBCCVC hoặc hội nghị đại biểu CBCCVC hoặc hội nghị người lao động gần nhất quyết định việc miễn nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế.

Trong trường hợp thành viên Ban TTND bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm, nếu Ban TTND còn từ 2/3 thành viên trở lên thì Ban TTND vẫn hoạt động bình thường.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giới thiệu nhân sự thay thế những người bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm để bầu tại hội nghị CBCCVC hoặc hội nghị đại biểu CBCCVC hoặc hội nghị người lao động gần nhất. Việc bầu thành viên Ban TTND thay thế được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *