Trường TH Phước Vĩnh A báo cáo ba công khai. Năm học 2021 – 2022

Tên file: PVa_cong-khai-thang-9-2021-2.xlsx
Tải về

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường tiểu học Phước Vĩnh A báo cáo nội dung công khai năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2021-2022 (Biểu mẫu 5)
  2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021(Biểu mẫu 6)
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2021-2022 (Biểu mẫu 7)
  4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2021-2022 (Biểu mẫu 8)

PVa_cong khai thang 9-2021